ŘEŠENÍ
PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU

Propracovaný informační systém,
který ulehčí práci

NAŠE ŘEŠENÍ ZAHRNUJE TYTO APLIKACE:

Nákladní doprava

V aplikaci Nákladní doprava se řeší zejména zpracování ZPVND a jeho návaznost na fakturaci, výpočet mezd řidičů, údržbu vozidel a spotřebu pohonných hmot. Vytvářet ZPVND lze pomocí plánu nákladní dopravy nebo na základě objednávek evidovaných v aplikaci Spedice. ZPVND může být sestaven z libovolného množství objednávek a může se na něm účastnit libovolný počet členů posádky. Výkony se mohou zadávat analyticky nebo kumulovaně. Fakturaci přeprav je možné provádět buď v aplikaci Spedice nebo přímo v aplikaci Nákladní doprava i s možností vnitropodnikových faktur mezi dispečinkem spedice a dopravy.

Dispečerské pracoviště

Je určeno k zobrazení vozidel s informacemi, které se získávají z aplikace Spedice a dohledového systému provozovaného na vozidlech. Obsahuje panel se seznamem vozidel s aktuálními informacemi o vozidlech, jejich poloze, prováděné činnosti, realizovanou přepravou a informacemi o ní. Pokud vozidlo právě realizuje objednávku, tak se zobrazuje předpokládaný zbývající čas a vzdálenost do cíle. V panelu činností je chronologicky seřazený seznam činností zvoleného vozidla získaný z dohledového systému.V panelu kalendář se zobrazují objednávky a dalších zvolené činnosti vozidel na časové ose. V panelu s mapou lze zobrazit vrstvy s aktuální polohou vybraných vozidel, vypočítanou trasou zvolené objednávky, skutečným průběhem vybrané objednávky a další činnosti. Zobrazuje se porovnání vypočítané a skutečné délky trasy objednávky, skutečná spotřeba pohonných hmot a další informace. Panely s mapou existují 2 a na každém lze nezávisle zobrazit zvolené vrstvy. Informace o poloze, rychlosti a činnostech vozidel jsou v dispečerském pracovišti k dispozici pouze v případě propojení s dohledovým systémem.

Spedice

V aplikaci Spedice vznikají z přijatých požadavků na přepravu objednávky došlé, ze kterých se vytváří objednávky odeslané (přepravní smlouvy). Tyto jsou pak směrovány buď na externího dopravce nebo na vlastní vozidla. V případě vystavení objednávky na vlastní vozidlo se data o přepravě automaticky přenesou do aplikace Nákladní doprava, kde slouží jako podklad pro vytvoření ZPVND (záznam o provozu nákladního vozidla). Místa nakládek, vykládek, clení atd. v trase objednávky mohou být napojena na kilometrovník s možností zobrazení optimální trasy a předpokládaných nákladů na realizaci přepravy. Fakturovat lze každou objednávku zvlášť nebo hromadně na základě definovaného výběru objednávek. Součástí aplikace Spedice je množství přehledů, které v různém členění zobrazují data pořízená ve spedici a v ostatních souvisejících aplikacích (např. Nákladní doprava, Faktury došlé, atd.).

Skládání přeprav

SKLÁDÁNÍ PŘEPRAV je speciální podpůrná aplikace pro spedici. Vytváří se v ní tzv. trasy jízdy daného vozidla určitým směrem. Vozidlo přepravuje jednu objednávku odeslanou, která sdružuje několik objednávek došlých. V této aplikaci si dispečer může vytvořit libovolný počet tras a postupně jim přiřazovat objednávky došlé tak, jak budou přicházet. Není potřeba znát informace nutné pro vznik objednávky odeslané (dopravce, vozidlo, …). Trasy lze ukládat a postupně na nich pracovat tak, aby bylo plánování co nejefektivnější. Dispečer má v aplikaci přehled kolik objednávek došlých mu zbývá naplánovat. Pokud dispečer zadá typ vozidla, které by mělo přepravu jet, tak přímo uvidí, jak bude dané vozidlo vytížené a barevným zvýrazněním ho aplikace upozorní na málo naložené, optimálně naložené nebo přeložené vozidlo. Aplikace obsahuje nástroj, který dispečerovi umožní zvolit si, která místa nakládky a vykládky ze všech objednávek došlých chce přenést na objednávku odeslanou a v jakém pořadí. Výstupem z aplikace je objednávka odeslaná, která se vytvoří nad zvolenou trasou. V objednávce odeslané se přednastaví všechny údaje, které dispečer zadal při tvorbě trasy. Tím je její tvorba zjednodušená a zrychlená.

Evidence škodných událostí

Hlavním cílem aplikace je evidovat, sledovat a vyhodnocovat škodné události libovolného typu, které se ve firmě vyskytnou. Základními údaji, které se u událostí sledují, jsou: typ škodné události (číselník nastavitelný uživatelem), datum vzniku události, popis, zakázka, které se událost týká, viník – tím může být partner, zaměstnanec či zcela jiná osoba

Samozřejmostí je vazba událostí na pojišťovny a jednotlivé pojistky, podle čehož lze dělat různé přehledy a analýzy. Další sledované skutečnosti jsou samozřejmě individuální u každého našeho zákazníka – poradíme se sledováním poškozeného materiálu, vlastními položkami, atd. Dále je možná přímá komunikace s modulem PaM pro uplatňování škod u zaměstnanců (srážky ze mzdy).

VYČÍSLENÍ ZTRÁT
Na jednotlivé události se dále vážou doklady vzniklých nákladů (faktury za opravy atd.), které se mohou přiřadit k jednotlivým pojistným smlouvám pro uplatnění u pojišťovny. Stejným způsobem se dají k události navázat i doklady, které přinášejí výnos (plnění od pojišťovny, úhrada škody zaměstnancem apod.). U každé události se tedy dá určit pomocí různých pohledů, jak moc ztrátová byla.

EXTERNÍ DOKUMENTY A POZNÁMKY
Samozřejmostí je vazba libovolných externích dokumentů, např. tedy pořízených fotografií, protokolů a jiných. Uživatelé mohou taktéž vkládat datované poznámky tak, jak se postupně objevují nové a nové informace. Veškeré informace ke škodným událostem jsou potom shromážděny na jednom místě a je k nim snadný přístup.

Externí karty

Aplikace externí karty slouží k evidenci plateb za různé úkony (tankování, parkování, mýtné a podobně) provedené jak na území republiky, tak mimo ni. Tyto úkony mohou být hrazeny pomocí platebních karet (CCS, ESH, WAG a dalších), hotově nebo fakturou. Všechny tyto způsoby platby se dají pomocí této aplikace evidovat. Dále je zde možno evidovat základní údaje o kartě, a to např. číslo karty, platnost, PIN, limit a také zda je karta přiřazena na vozidlo nebo na zaměstnance a další informace.

Pro větší přehlednost jsou jednotlivé platby evidovány pomocí dokladů. Tyto doklady se mohou dále účtovat nebo slouží jen pro evidenci plateb. Doklad se vytváří pro středisko a úroveň uživatele, který platby zadává. Tento je jednoznačně specifikován svým číslem (17 znaků), které se generuje automaticky.

K tomuto dokladu se potom přiřazují jednotlivé platby. Tyto platby lze zadávat ručně nebo je lze načítat ze souboru, který dodávají poskytovatelé karet CCS, ESH a další. Každá platba může být uložena pouze na jednom dokladu. Tyto nahrané platby ze souboru je možno přímo vkládat na nový doklad nebo je párovat (kontrolovat) s platbami na dokladu. Jednotlivé platby se poté dají párovat s fakturami, na nichž jsou uvedeny. Dále naplňovat položky faktury došlé platbami na dokladu. Přiřazovat nahrané platby ze souboru na ZPV. Tato aplikace také umožňuje zobrazovat různé přehledy a tisk mnoha sestav.

Mýtné: Ředitelství silnic a dálnic poskytuje na svém webovém rozhraní možnost prohlížet záznamy na vozidla. Tyto záznamy obsahují SPZ, úsek, kterým vozidlo projelo, datum, čas a cenu za tento úsek. Tato data lze uložit do souboru a to ve formátu „txt“ nebo „csv“. Platby v tomto souboru se dají nahrát do Prytanisu a přiřadit na nový doklad, po té se s těmito daty dá dále pracovat jako u ostatních typů karet: evidovat tyto platby, přiřadit platbu na ZPV, naplnit fakturu došlou těmito platbami.

Sběrná služba

Slouží pro svoz a rozvoz kusových zásilek. Pro identifikaci místa určení zásilky využívá PSČ a číselník Obchodních partnerů. Na základě PSČ definuje, ze kterého překladiště (depa) bude uskutečněn vlastní rozvoz (svoz) zásilky. Přesun zásilek mezi jednotlivými překladišti může být řešen přes aplikace Nákladní doprava a Spedice. Cena za doručení zásilky je stanovena definovatelným algoritmem. O stavu zásilky jsou zasílány zprávy (status zprávy zásilky) v EDI souboru, které je možno aktualizovat v nastaveném časovém intervalu. Všechny přepravované zásilky i její komponenty jsou označeny čárovým kódem a do systému jsou zadávány přes čtečky čárového kódu. Pro zadávání nových zásilek je možné využít WEB aplikaci.

Dohledový monitorovací systém

Modul Nákladní dopravy může být propojen na libovolný dohledový systém, z kterého následně čerpá potřebné data pro Dispečerské pracoviště, výpočet diet řidičů a elektronickou stazku (záznam o provozu vozidla). Spolupracujeme s dohledovým systémem Webdispečink, EchoTrack, Transics a dalšími.

Evidence pneumatik

Aplikace slouží k evidenci pneumatik na vozidlech. Jednotlivé pneumatiky se zavádějí automaticky při výdeji ze skladu nebo je lze zavést ručně. S pneumatikou je možno provádět další operace (změna polohy, změna vozu, stažení, vyřazení, protektor, atd.). Veškeré činnosti se evidují v historii zároveň s najetými km.

Hospodářské listy vozidel

Aplikace Hospodářské listy vozidel (HLV) zobrazuje hospodářský výsledek vozidel, skupin vozidel, případně celého střediska nebo firmy. Množina hodnot sledovaných v HLV je definována uživatelem systému PRYTANIS. Jednotlivé položky HLV mohou zobrazovat libovolné údaje z aplikací Nákladní doprava, Spedice, Osobní doprava, Zakázky, Mzdy a samozřejmě z Účetnictví, ve kterém jsou doklady z celého modulu Ekonomika. HLV mohou být sledovány nárůstově od libovolného období i s možností porovnávat odpovídající si období v různých letech.

Evidence a údržba vozidel

V této aplikaci je řešena problematika evidence dopravních prostředků. Pro dané vozidlo můžete sledovat řadu údajů, jako jsou PHM, výbavy vozidel a další. Je vyřešena evidence a výpočet silniční daně, havarijního a zákonného pojištění vozidel a leasingů. Pro dané vozidlo nebo typ vozidla lze nadefinovat typy údržby, které se mají sledovat. Na základě předpokládaných a skutečných výkonů systém umožňuje plánování údržby vozidla pro určité období.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO DISPEČERY

Ucelené dispečerské pracoviště. Veškeré objednávky, auta, trasy a plány přehledně vše na jednom místě.

Chci vidět méněChci vidět více

Přehledné uživatelské rozhraní

Ucelené dispečerské pracoviště. Veškeré objednávky, auta, trasy a plány přehledně vše na jednom místě.

CHCETE KOMPLEXNĚJŠÍ ŘEŠENÍ?

Naše řešení může růst s Vámi a Vy s ním.
Zde se můžete podívat, co pro Vás může udělat systém pro dopravu IS PRYTANIS.

Podívat se na celý IS PRYTANIS
více než 23 roků vývoje
tisíce vylepšení z praxe dopravních firem
nepřetržitá podpora a vývoj

KONTAKTUJTE NÁS
PRO VÍCE INFORMACÍ

Ing. Martin Janoušek
mobil: +420 602 722 886
e-mail: mjanousek@prytanis.cz